Гимн Суусамыра

Суусамырым

 

Обону Э. Касымовдуку

Сөзү Ш. Кулуевдики

 

 Айланаӊ того курчалып,

Аймагыӊ жаркып нур чалып.

Тартуулап бизге берген жер,

Табят кооздоп түр салып.

 

Жер жокко сага барабар,

Жел өпкөн мейкин талаалар.

Туз насип буйруп койнуӊду,

Турактап калган бабалар.

 

Суйкайып сулуу элесиӊ,

Суусамыр бизге энесин.

Кучактап кысып бооруӊа,

Кубат дем берип келесиӊ.,

 

Койнуӊа сактап бардыгын,

Коротпой каткан байлыгын.

Төрттүлүк батпай күтүрөйт,

Төрлөрүӊ, түзүӊ, адырыӊ.

Тура бер гүлдөп кеӊ болуп,

Түбөлүк ыйык жер болуп.

Ала-Тоо кыргыз журтунун,

Ажарын ачар меӊ болуп.